صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۴۹۳

عمر چون قافله ریگ روان در گذرست

تا بنا بر سر این ریگ روان نگذاری