صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۴۶۸

پیراهنی که می‌طلبی از نسیم مصر

دامان فرصتی است که از دست داده‌ای