صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۴۶۳

خوشا رهنوردی که چون صبح صادق

نفس راست چون کرد، گردد روانه