صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۴۵۸

از هجر و وصل نیست گشایش دل مرا

چون گوهرست قسمت من از دو سو گره