صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۴۵۰

سر بر تن من نیست ز آشفته دماغی

زان دم که سبوی میم از دوش فتاده