صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۳۷۵

یک ساعت است گرمی هنگامهٔ هوس

زود از سر حباب هوا می‌رود برون