صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۳۵۰

مرگ هیهات است سازد از فراموشان مرا

من همان ذوقم که می‌یابند از گفتار من