صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۳۳۴

منمای به کوته نظران چهرهٔ خود را

از آه من ای آینه رخسار حذر کن