صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۳۳۲

هر چند ز ما هیچکسان کار نیاید

کاری که به همت رود از پیش، خبر کن