صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۳۲۹

از آب زندگی به شراب التفات کن

از طول عمر، صلح به عرض حیات کن