صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۲۹۴

نیست آسان خون نعمتهای الوان ریختن

برگریزان مکافات است دندان ریختن!