صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۲۸۴

سودای آب حیوان، بیم زیان ندارد

عمر سبک عنان را، صرف مدام گردان