صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۲۶۷

دارم عقیق صبر به زیر زبان خویش

مانند خضر، تشنهٔ آب بقا نیم