صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۲۳۹

یک جبهه گشاده ندیدیم در جهان

پوشیده بود، روی به هر در گذاشتیم