صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۲۱۸

زیبا و زشت در نظر ما یکی شده است

تا خویش را چو آینه هموار کرده‌ایم