صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۲۰۹

با دست رعشه دار، چو شبنم درین چمن

دامان آفتاب مکرر گرفته‌ایم