صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۱۹۴

ز من کناره کند موج اگر حباب شوم

فریب من نخورد تشنه گر سراب شوم