صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۱۶۱

بیداری دولت به سبکروحی من نیست

هرچند که در چشم تو چون خواب گرانم