صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۱۴۹

هستی موهوم موج سرابی بیش نیست

به که بر لوح وجود خود خط باطل کشم