صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۱۱۵

درین قلمرو آفت، ز ناتوانیها

به هر کجا که نشستم خط غبار شدم