صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۰۳۶

در زهد من نهفته بود رغبت شراب

چون نغمه‌های تر که بود در رباب خشک