صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۰۲۲

از برگ سفر نیست تهی دامن یک گل

آسوده همین آب روان است در این باغ