صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۰۱۴

چو زلف ماتمیان درهم است کار جهان

ازین بلای سیه، دور دار شانه خویش