صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۰۰۲

حرف سبک نمی بردم از قرار خویش

از هر صدا چو کوه نبازم وقار خویش