صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۰۰۰

در دبستان وجود از تیره بختی چون قلم

رزق من کوتاهی عمرست از گفتار خویش