صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۹۹۵

ساحلی نیست به از شستن دست از جانش

آن که سیلاب ز پی دارد و دریا درپیش