صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۹۷۲

ای شاخ گل، به صحبت بلبل سری بکش

بسیار بر رضای دل باغبان مباش