صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۹۴۶

بغیر عشق که از کار برده دست و دلم

نمی‌رود دل و دستم به هیچ کاردگر