صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۹۲۶

به شکر این که شدی پیشوای گرمروان

ز نقش پای چراغی به راه ما بگذار