صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۹۰۷

احوال من مپرس، که با صد هزار درد

می‌بایدم به درد دل دیگران رسید