صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۸۸۷

رویگردان نشود صافدل از دشمن خویش

آخر آیینه به بالین نفس می‌آید