صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۸۸۱

ز شرم گنه، سرو موزون ز خاکم

سرافکنده چون بید مجنون برآید