صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۸۷۵

دهن خویش به دشنام میالا زنهار

کاین زر قلب به هر کس که دهی باز دهد