صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۸۵۹

موج سراب، سلسله جنبان تشنگی است

پروانه بیقرار ز مهتاب می‌شود