صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۸۴۷

بوسه هر چند که در کیش محبت کفرست

کیست لبهای ترا بیندو طامع نشود؟