صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۸۳۷

آن که از چشم تو افکند مرا بی تقصیر

چشم دارم به همین درد گرفتار شود