صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۸۲۹

جایی نمی‌روی که دل بدگمان من

تا بازگشتن تو به صد جا نمی‌رود