صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۸۲۸

روشنگر وجود بود آرمیدگی

آیینه است آب چو هموار می‌رود