صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۸۱۷

گر گلوگیر نمی‌شد غم نان مردم را

همه روی زمین یک لب خندان می‌بود