صائب تبریزی » دیوان اشعار » تکبیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۸۰۱

یکباره بستن در انصاف خوب نیست

دیوار باغ را مکن ای باغبان بلند