صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۷۱۰

قسمت این بود که از دفتر پرواز بلند

به من خسته به جز چشم پریدن نرسد