صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۷۰۹

به تماشا ز بهشت رخ او قانع باش

که گل و میوه این باغ به چیدن نرسد