صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۶۹۵

به آه داشتم امیدها، ندانستم

که این فلک زده هم رنگ آسمان گیرد