صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۶۶۰

آسایش تن غافلم از یاد خدا کرد

همواری این راه مرا سر به هوا کرد