صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۶۳۷

دل راه در آن زلف گرهگیر ندارد

دیوانهٔ ما طالع زنجیر ندارد