صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۶۲۶

هزار حیف که در دودمان عشق نماند

کسی که خانهٔ زنجیر را بپا دارد!