صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۶۲۲

دلیل راحت ملک عدم همین کافی است

که هر که رفت به آن راه، برنمی‌گردد