صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۶۱۵

هرگز ز کمانخانهٔ ابروی مکافات

تیری نگشایم که به من باز نگردد