صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۵۹۹

نتوان به دستگیری اخوان ز راه رفت

یوسف به ریسمان برادر به چاه رفت