صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۵۸۷

جان به این غمکده آمد که سبک برگردد

از گرانخوابی منزل سفر از یادش رفت